Documentació i enllaços

Impost sobre Construccions, Instal?lacions i Obres

El r?gimen legal del ICIO, que constituye uno de los impuestos de car?cter potestativo, se contiene en los art?culos 100 a 103 del TRLRHL.

Més...

Dijous 11 Desembre 2008 4:57pm | Documentaci? fiscal

Enllaços d'interès

Documentació

Utilitza el cercador per trobar la documentació que t'interesa: